Algemene Voorwaarden

 

LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG, AANGEZIEN ZIJ, SAMEN MET DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN FACILITEE EN HET PRIVACYBELEID DAT HIERIN WORDT VERWEZEN, EEN WETTELIJK BINDENDE OVEREENKOMST ("OVEREENKOMST") VORMEN. DOOR TOEGANG TOT OF BIJ GEBRUIK VAN DEZE SERVICE, GEEFT U AAN AKKOORD TE GAAN MET DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE OVEREENKOMST, MAG U GEEN TOEGANG HEBBEN TOT OF GEBRUIK MAKEN VAN DE SERVICE.Deze Overeenkomst wordt aangegaan door en tussen ServiceApp B.V. ("Facilitee") en de Klant die een abonnement op de Diensten koopt ("Klant") en is van kracht vanaf de datum waarop de Klant de Diensten voor het eerst bezoekt.

 

Facilitee en Klant worden gezamenlijk de Partijen en individueel Partij genoemd. Als u deze overeenkomst aangaat namens een bedrijf of rechtspersoon, verklaart u dat u bevoegd bent om een ​​dergelijke entiteit aan deze overeenkomst te binden. Deze overeenkomst geeft de Klant toegang tot en gebruik van de diensten in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden die hierin zijn opgenomen (en in de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid).

 

1. Definities

Admin-gebruikers betekent personen die door de klant zijn geautoriseerd om namens de klant toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de diensten, en aan wie gebruikersidentificaties en inloggegevens zijn verstrekt door de Klant, hierna “Beheerders”. De Klant zal het maximale aantal Admin-gebruikers in het abonnementspakket niet overschrijden.

 

Klanten betekent alle klanten en klanten van de klant.

 

Klantgegevens betekent alle elektronische gegevens of informatie die door de Klant of Beheerders aan Facilitee worden verstrekt via de Dienst.

 

Schadelijke code betekent virussen, wormen, tijdbommen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of kwaadaardige codes, bestanden, scripts, agents of programma's.

 

Partners betekent wederverkopers van leveranciers, (kanaal)partners of andere leden van partnernetwerken van de leverancier die diensten verlenen en/of producten verkopen namens de leverancier.

 

Service betekent de online, cloud-gebaseerde softwareapplicaties, modules en content diensten die Facilitee via internet aan de Klant levert. De specifieke toepassingen, modules en inhoud die worden aangeboden, worden beschreven op de pagina Servicebeschrijving op de website.

 

Abonnementstermijn betekent de periode die begint op de Ingangsdatum en doorloopt tot het einde van de Abonnementsperiode, tenzij eerder beëindigd, vernieuwd of verlengd zoals bepaald in deze Overeenkomst.

 

Gebruikslimiet betekent de hoeveelheid van de Service die de Klant mag gebruiken of waartoe hij toegang heeft, zoals onderling overeengekomen. Gebruikslimiet is gebaseerd op de licentiegebruiksmeter (die kan omvatten, maar is niet beperkt tot, werknemers, ontvangers, Klanten of licentiehouders, indien van toepassing) waarmee Facilitee het recht om de Service te gebruiken meet, beprijst en in licentie geeft.

 

Gebruikers zijn personen die door de klant zijn geautoriseerd om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de service, en aan wie gebruikersidentificaties en inloggegevens zijn verstrekt door de Klant. Gebruikers kunnen klanten van de Klant zijn; gebruikers van het onroerend goed. De Klant zal op geen enkel moment meer dan [aantal] actieve Gebruikers hebben.

 

 

2. De Service

2.1 Dienstverlening. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst en na betaling van de toepasselijke vergoedingen door de Klant, zal Facilitee commercieel redelijke inspanningen leveren om de Service gedurende de Abonnementsperiode 24/7 beschikbaar te maken voor de Klant en zijn Beheerders en Gebruikers via internet, behalve voor gepland onderhoud en ongepland onderhoud uitgevoerd buiten de normale kantooruren, na schriftelijke kennisgeving van 6 uur. Het recht van de Klant op toegang tot en gebruik van de Service is beperkt tot het interne gebruik bij de Klant.

 

2.2 Verantwoordelijkheden van de klant. De Klant is (i) verantwoordelijk voor naleving door zijn Beheerders en Gebruikers van deze Overeenkomst, (ii) verantwoordelijk commercieel redelijke inspanningen te leveren om ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van de Service te voorkomen en Facilitee onmiddellijk op de hoogte te stellen van dergelijke ongeautoriseerd toegang of gebruik, (iii) verantwoordelijk voor het gebruik van Klantgegevens door de Klant en Beheerders, inclusief maar niet beperkt tot elk gebruik van Klantgegevens in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, het Klantbeleid en het Privacybeleid van Facilitee, (iv) de Service alleen gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst en toepasselijke wetten en overheidsvoorschriften en (v) zullen de overeengekomen gebruikslimiet niet overschrijden. Als individuele toestemming vereist is voor het verzamelen, gebruiken, overdragen of anderszins verwerken van Klantgegevens, inclusief maar niet beperkt tot Klantgegevens die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving inzake privacy, is de Klant als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van al deze toestemmingen. De Klant zal (a) de Service niet beschikbaar stellen aan iemand anders dan degenen die geautoriseerd zijn door de toepasselijke Gebruikslimiet, (b) de Service niet verkopen, doorverkopen, verhuren of leasen, (c) de integriteit of prestaties van de Service of enige inhoud daarin niet verstoren, of (d) proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Service of de onderliggende systemen of netwerken.

 

2.3 Partnerovereenkomsten. De Leverancier zal overeenkomsten aangaan (elk een Partnerovereenkomst) met elk van zijn Partners en hen toegang verlenen tot de Dienst. Dergelijke Partners bieden aanvullingen op de Service die nuttig worden geacht voor de Klant en gebruikers.

 

2.4 CRM-applicaties van derden. De Klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Service geen licentie omvat voor een CRM-applicatie van derden.

 

2.5 Hostingdiensten. Facilitee of zijn hostingdienstverleners zullen de Service hosten.

 

2.6 Aanvullende Services. Voor zover de Klant aanvullende producten of services nodig heeft, zoals aanpassingen, programmawijzigingen of toevoegingen, nieuwe modules (die nieuwe functionaliteit toevoegen), nieuwe releases van nieuwe producten (die andere namen hebben en andere functionaliteit hebben dan de Service), professionele services of professionele adviesdiensten, kan de Klant aanvullende producten en/of diensten bestellen die onderling door de partijen worden overeengekomen. Aanvullende diensten (inclusief maar niet beperkt tot professionele diensten of professionele adviesdiensten) kunnen worden geleverd door Facilitee of haar partner Typeqast B.V. met wederzijdse instemming van de Partijen voor aanvullende vergoedingen.

 

 

3. Kosten en betaling

3.1 Abonnementskosten. De abonnementskosten die voor de Service moeten worden betaald, zijn per maand achteraf, gebaseerd op het Abonnement van de Klant inclusief de Gebruikslimiet. Tenzij anders vermeld in dit document, (i) de vergoedingen worden vermeld en betaald in Euro’s, (ii) de vergoedingen zijn gebaseerd op gekochte serviceabonnementen en niet op het daadwerkelijke gebruik, en (iii) betalingsverplichtingen zijn niet opzegbaar en betaalde vergoedingen kunnen niet worden gerestitueerd, behalve zoals hierin toegestaan. Als de Klant op enig moment de toegestane gebruikslimiet overschrijdt maar met niet meer dan 5% overschrijdt, dan verandert er niets in de prijs of de gebruikslimiet van de Klant. Als de Klant echter op enig moment zijn geautoriseerde gebruikslimiet overschrijdt met meer dan de toepasselijke overschrijdingstoeslag, dan (a) wordt de gebruikslimiet die van toepassing is op het serviceabonnement van de Klant automatisch verhoogd naar de volgende geautoriseerde gebruikslimiet (b) zal Facilitee de Klant op de hoogte stellen van de nieuwe gebruikslimiet; en (c) Facilitee factureert de Klant voor het verschil tussen de abonnementskosten die van toepassing zijn op de Klant bij de eerdere Gebruikslimiet en de nieuwe Gebruikslimiet van de Klant voor de rest van de Abonnementsperiode. Voor alle duidelijkheid: alle verlengingen worden gefactureerd tegen de toepasselijke Gebruikslimiet die van kracht is aan het einde van de voorgaande Abonnementsperiode. Facilitee zal de prijzen jaarlijks aanpassen met inflatie, uitgaand van CBS consumentenprijzen index, 2015=100 (opendata).

 

3.2 Uitgaven. De Klant zal Facilitee alle kosten vergoeden die Facilitee met de voorafgaande goedkeuring van de Klant heeft gemaakt bij de uitvoering van de implementatie of aangevraagde professionele diensten, inclusief maar niet beperkt tot transportkosten in verband met het verlenen van diensten, redelijke kosten voor buiten de stad reizen inclusief maaltijden, huurauto's en accommodatie, professionele- en programmeringsdiensten die vereist kunnen zijn, zoals secundaire werknemers en andere experts, evenals externe diensten zoals programmeurs. Verslagen van voor vergoeding in aanmerking komende uitgaven, inclusief afschriften en kwitanties, zullen aan de Klant worden verstrekt samen met de factuur waarop ze betrekking hebben.

 

3.3 Facturering en betaling. Vergoedingen worden achteraf gefactureerd conform het overeengekomen abonnement. De vergoedingen zijn verschuldigd dertig (30) dagen vanaf de factuurdatum. Alle vergoedingen worden in Euro overgemaakt op de bankrekening die Facilitee op de factuur heeft vermeld. Bij elke betaling zal de Klant Facilitee voorzien van een overzicht van de Facilitee-facturen waarvoor de Klant betaalt. Als enige hieronder gefactureerde bedragen niet door Facilitee zijn ontvangen op de vervaldag, dan zal voor dergelijke bedragen 3% rente oplopen over het dan geldende EURIBOR-tarief van het openstaande saldo per maand, of het wettelijk toegestane maximumtarief vanaf de datum waarop dergelijke betaling verschuldigd was tot de datum van betaling. Niettegenstaande enige andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, en zonder beperking van de rechtsmiddelen waarover Facilitee beschikt, is de Klant jegens Facilitee aansprakelijk voor alle redelijke kosten, inclusief maar niet beperkt tot incasso- en juridische kosten, die verband houden met de inspanningen van Facilitee om een ​​achterstallige factuur te innen, met een minimum bedrag van 15% van de factuur of € 375.

 

3.4 Opschorting van de dienst. Als een door de Klant verschuldigde vergoeding dertig (30) dagen of meer te laat is, kan Facilitee, zonder beperking van haar andere rechten en rechtsmiddelen, de Dienst opschorten totdat dergelijke bedragen volledig zijn betaald.

 

3.5 Belastingen. De Klant stemt ermee in alle toepasselijke belastingen te betalen die door een belastingdienst worden geheven over de Service of het gebruik ervan door de Klant, die afzonderlijk zal worden gefactureerd, exclusief belastingen op basis van het netto-inkomen van Facilitee. De Klant zal Facilitee elk vrijstellingsbewijs of soortgelijk document verstrekken dat vereist is om een ​​transactie onder deze Overeenkomst vrij te stellen van omzetbelasting of andere belasting.

 

 

4. Eigendomsrechten

4.1 Voorbehoud van rechten. Tussen de Partijen zijn en blijven de Service en alle intellectuele eigendomsrechten daarin het exclusieve eigendom van Facilitee (en haar eventuele licentiegevers) en er worden geen rechten verleend aan de Klant met betrekking tot de Service, of de intellectuele eigendomsrechten daarop, anders dan de beperkte rechten en licenties die in deze overeenkomst worden gespecificeerd. De Klant heeft geen toegang tot of gebruik van de Service, of de intellectuele eigendomsrechten daarin, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze Overeenkomst.

 

4.2 Beperkingen. De Klant zal op geen enkel moment, direct of indirect, en zal geen Beheerder of Gebruiker toestaan ​​om (i) een derde partij toegang te geven tot of gebruik te laten maken van de Service, behalve zoals hierin is toegestaan, (ii) afgeleide werken te kopiëren, te wijzigen of te creëren op basis van op de Service of de documentatie, (iii) (een deel van) de inhoud van de Service of documentatie verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, in licentie geven, in sublicentie geven, publiceren, framen, spiegelen of anderszins distribueren, (iv) reverse engineering, disassemblage, decompilatie van een softwarecomponent, de Service geheel of gedeeltelijk decoderen, aanpassen of anderszins proberen er toegang toe te krijgen of (v) toegang te krijgen tot de Service om (a) een concurrerend product of een concurrerende service te bouwen, of (b) alle inhoud, kenmerken, functies of afbeeldingen van de Service te kopiëren.

 

4.3 Licentie voor feedback. Facilitee heeft een royaltyvrije, wereldwijde, overdraagbare, sublicentieerbare, onherroepelijke, eeuwigdurende licentie om eventuele suggesties, verbeteringsverzoeken, aanbevelingen of andere feedback van de Klant, inclusief Gebruikers, met betrekking tot de werking van de Service te gebruiken of in de Service op te nemen.

 

4.4 Klantgegevens. Tussen de partijen bezit de Klant alle rechten, aanspraken op en belangen in en op alle Klantgegevens; op voorwaarde dat Facilitee het recht heeft om de Klantgegevens te gebruiken om aan zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst te voldoen, om Gebruikers (in samenwerking met haar Partners) aanvullende diensten aan te bieden als onderdeel van de Service hieronder en het doorlopende recht om alle Klantgegevens te gebruiken en openbaar te maken in een geanonimiseerde, ongeïdentificeerde of geaggregeerde vorm (inclusief maar niet beperkt tot het aantal records in de Service, het aantal en soorten transacties, configuraties en rapporten die in de Service zijn verwerkt en de prestatieresultaten voor de Service) ("Geanonimiseerde gegevens") zowel tijdens als na de Looptijd, om onder andere best practices en andere gegevensinzichten te delen met haar klanten en om de Service anderszins te verbeteren, maar alleen zolang de Geanonimiseerde gegevens niet individueel identificeerbaar zijn. De Klant is verantwoordelijk voor alle (i) Klantgegevens die door de Klant of Gebruikers zijn ingediend of bijgedragen aan de Service, en (ii) het gebruik van dergelijke inhoud door de Klant en Gebruikers, inclusief maar niet beperkt tot de wettigheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en geschiktheid ervan.

 

4.5 Opschorting van de service. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, kan Facilitee de toegang van de Klant en/of een Beheerder tot een deel van of de gehele Service tijdelijk opschorten als: (i) Facilitee redelijkerwijs vaststelt dat: (A) het gebruik van de Klant of een Beheerder de Service verstoort of een beveiligingsrisico vormt voor Facilitee of voor enige andere klant of leverancier van Facilitee; (B) de Klant, of een willekeurige Beheerder, de Service gebruikt in strijd met deze Overeenkomst of in strijd met de toepasselijke wetgeving; (C) De Klant heeft zijn normale bedrijfsuitoefening stopgezet, is een overeenkomst aangegaan ten gunste van schuldeisers of een soortgelijke beschikking over zijn activa, of is het onderwerp geworden van een faillissement, reorganisatie, liquidatie, ontbinding of soortgelijke procedure; of (D) de levering van de Service door Facilitee aan de Klant is of wordt verboden door toepasselijke wetgeving; (ii) een leverancier van Facilitee de toegang van Facilitee tot of het gebruik van diensten of producten van derden die nodig zijn om de Klant toegang tot en gebruik van de Service mogelijk te maken, heeft opgeschort of beëindigd; of (iii) in overeenstemming met Artikel 3.4 (elke dergelijke opschorting beschreven in subclausule (i), (ii) of (iii), een opschorting van de Service). Facilitee zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Klant schriftelijk op de hoogte te stellen van een Service opschorting en om updates te verstrekken over de hervatting van en de toegang tot de Service na een Service opschorting. Facilitee zal commercieel redelijke inspanningen leveren om het verlenen van toegang tot de Service zo snel als redelijkerwijs mogelijk te hervatten nadat de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de opschorting van de Service is verholpen. Facilitee is niet aansprakelijk voor enige schade, aansprakelijkheden, verliezen (inclusief verlies van gegevens of winsten) of andere gevolgen die de Klant kan lijden als gevolg van een Service opschorting.

 

 

5. Vertrouwelijkheid

5.1 Vertrouwelijke informatie. Zoals hierin gebruikt betekent “Vertrouwelijke Informatie”: alle vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie die mondeling of schriftelijk door de ene partij aan de andere is bekendgemaakt en die als vertrouwelijk wordt aangemerkt of waarvan de vertrouwelijke aard redelijkerwijs duidelijk is. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die: (a) buiten de schuld van de ontvangende partij tot het publieke domein komt; (b) vóór de bekendmaking in het rechtmatige bezit van de ontvangende partij was; (c) rechtmatig door een derde aan de ontvangende Partij wordt bekendgemaakt zonder beperking van openbaarmaking of enige schending van het vertrouwen; (d) onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij; (e) bij wet openbaar moet worden gemaakt; of (f) Geanonimiseerde gegevens.

 

5.2 Bescherming van vertrouwelijke informatie. Elke partij stemt ermee in om (i) de vertrouwelijke informatie van de ander vertrouwelijk te houden gedurende een periode van drie (3) jaar na de datum van bekendmaking, (ii) dezelfde mate van zorg te betrachten die zij gebruikt om de vertrouwelijkheid van haar eigen vertrouwelijke informatie van soortgelijke aard te beschermen (maar in geen geval minder dan redelijke zorg), en (iii) dergelijke Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken of openbaar maken anders dan in verband met de uitvoering van zijn verplichtingen hieronder of zoals anderszins geautoriseerd door deze Overeenkomst. Niettegenstaande het voorgaande mag elke partij Vertrouwelijke Informatie van de andere partij bekendmaken aan haar werknemers of consultants of partners die dergelijke Vertrouwelijke Informatie nodig hebben in verband met de uitvoering van deze overeenkomst en die ermee hebben ingestemd gebonden te zijn aan vertrouwelijkheidsverplichtingen, vergelijkbaar met die in dit Artikel.

 

5.3 Bescherming van klantgegevens. Zonder het bovenstaande te beperken, zal Facilitee passende administratieve, fysieke en technische veiligheidsmaatregelen treffen en handhaven ter bescherming van de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van Klantgegevens in overeenstemming met haar Privacybeleid.

 

5.4 Gedwongen openbaarmaking. De ontvangende partij mag de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij vrijgeven als zij daartoe wettelijk verplicht is, op voorwaarde dat de ontvangende partij de andere partij vooraf op de hoogte stelt van een dergelijke gedwongen openbaarmaking (voor zover wettelijk toegestaan) en redelijke bijstand verleent bij Kosten van de partij, als de andere partij de openbaarmaking wil betwisten. Als de ontvangende partij wettelijk verplicht is om de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij openbaar te maken als onderdeel van een civiele procedure waarbij de andere partij een partij is, zal de andere partij de ontvangende partij de redelijke kosten vergoeden voor het samenstellen van en het verschaffen van veilige toegang tot dergelijke Vertrouwelijke Informatie.

 

5.5 Verplichtingen bij beëindiging. Na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst zal elke partij: (a) onmiddellijk alle gebruik van de Vertrouwelijke informatie van de andere partij staken; en (b) binnen tien (10) kalenderdagen na het verstrijken of beëindigen, schriftelijk aan de andere partij bevestigen dat zij deze permanent uit het computergeheugen heeft gewist, vernietigd of aan de andere partij heeft teruggegeven, de Vertrouwelijke informatie van de andere partij, evenals alle kopieën daarvan op welke media of in welke vorm dan ook. Niettegenstaande het voorgaande kan Facilitee (i) Klantgegevens gedurende een periode van dertig (30) dagen bewaren om aan haar verplichtingen te voldoen, (ii) geanonimiseerde gegevens in overeenstemming met Artikel 4.4 bewaren en gebruiken; en (iii) alle persoonlijk identificeerbare gegevens zoals vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijke bevelen of andere juridische procedures bewaren. Bovendien wordt het nalaten van Facilitee om elektronische kopieën van Klantgegevens die automatisch worden gegenereerd via gegevensback-up- en/of archiveringssystemen terug te sturen of te vernietigen, niet geacht in strijd te zijn met de bepalingen van dit Artikel, op voorwaarde dat Facilitee dergelijke back-ups niet zal gebruiken of gearchiveerde kopieën en dergelijke kopieën zijn onderworpen aan alle vertrouwelijkheidsverplichtingen die hierin worden uiteengezet.

 

6. Garanties, Rechtsmiddelen en Disclaimers

6.1 Facilitee-garanties. Facilitee garandeert dat de Service wordt geleverd in overeenstemming met de door Facilitee gepubliceerde documentatie voor de Service (die beschikbaar is via de Service en op de Website). Facilitee verklaart en garandeert verder dat het commercieel redelijke stappen heeft ondernomen om de introductie van enige schadelijke code of andere interne componenten, apparaten of mechanismen die zijn ontworpen om de normale en geautoriseerde werking van enig materiaal en/of de dienst te verstoren, uit te schakelen, te beschadigen of anderszins te schaden. In het geval van een schending van de voorgaande garantie, zal Facilitee commercieel redelijke inspanningen leveren om de Service onmiddellijk te repareren en conform te laten zijn. In het geval dat de voorgaande garantie wordt geschonden gedurende dertig (30) dagen of meer, of in het geval dat Facilitee niet in staat is om de Service te repareren, is de enige remedie van de Klant de beëindiging van deze Overeenkomst en de ontvangst van een terugbetaling van eventuele vooruitbetaalde bedragen voor de Service voor een bepaalde periode na een dergelijke beëindiging.

 

6.2 Wederzijdse garanties. Elke partij verklaart en garandeert dat (i) zij de wettelijke bevoegdheid heeft om deze overeenkomst aan te gaan, en (ii) dat zij geen kwaadaardige code naar de andere partij zal verzenden (met uitzondering van kwaadaardige codes die eerder door de andere partij aan de partij is overgemaakt).

 

6.3 Disclaimer. BEHALVE WANNEER UITDRUKKELIJK HIERIN WORDT VERZOCHT, WORDT DE SERVICE GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, EN ELKE PARTIJ WIJST SPECIFIEK ALLE IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT. FACILITEE GARANDEERT NIET DAT DE SERVICE AAN DE VEREISTEN VAN DE KLANT ZAL VOLDOEN OF (ZONDER VOOROORDELEN OP DE BOVENSTAANDE BEPERKTE GARANTIE) DAT HET ZONDER DEFECT OF FOUT IS OF DAT DE TOEGANG VAN DE KLANT ONONDERBROKEN ZAL ZIJN.

 

 

7. Vrijwaring

7.1 Facilitee Schadeloosstelling. Facilitee stemt ermee in om de Klant te verdedigen tegen alle claims, eisen, rechtszaken of procedures (elk een "Claim") die door een derde is ingediend of ingesteld tegen de Klant, waarin wordt beweerd dat het gebruik van de Service door de Klant inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derde partij en om de Klant te vrijwaren van enige schadevergoeding die uiteindelijk door een bevoegde rechtbank aan de Klant is toegekend of bedragen die ter schikking zijn overeengekomen door Facilitee in verband met een dergelijke Claim. De verplichtingen van Facilitee op grond van deze paragraaf zijn alleen van toepassing voor zover: (a) de Klant Facilitee onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van de Claim; (b) Facilitee de controle heeft over de verdediging en alle gerelateerde schikkingsonderhandelingen met betrekking tot de Claim, echter op voorwaarde dat de schikking van een Claim niet plaatsvindt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant, die niet op onredelijke gronden zal worden onthouden; en (c) Klant biedt Facilitee de hulp, informatie en autoriteit die redelijkerwijs nodig is om het bovenstaande uit te voeren. Facilitee heeft in geen geval enige verplichting of aansprakelijkheid onder deze paragraaf voor een Claim of actie als de Claim of actie wordt veroorzaakt door, of het gevolg is van: (i) de combinatie, werking of gebruik van de Service door de Klant met software of ander materiaal dat niet door Facilitee is geleverd, (ii) enige wijziging of wijziging van de Service door de Klant, (iii) de voortdurende vermeend inbreukmakende activiteit van de Klant nadat hij hiervan op de hoogte was gebracht of nadat hij wijzigingen had ontvangen die de vermeende inbreuk zouden hebben voorkomen, of (iv) de handelingen of nalatigheden van een andere persoon of entiteit dan Facilitee.

 

7.2 Oplossing voor inbreuk. Mocht het recht van de Klant om de Service te gebruiken op grond van deze Overeenkomst onderhevig zijn aan een claim wegens inbreuk of als Facilitee redelijkerwijs gelooft dat een dergelijke claim van inbreuk kan ontstaan, dan kan Facilitee, naar eigen keuze en naar eigen goeddunken (i) het recht voor de Klant verkrijgen om de Services te blijven betreden en gebruiken; (ii) de Service wijzigen om deze niet-inbreukmakend maar substantieel functioneel gelijkwaardig te maken aan de Service voorafgaand aan een dergelijke wijziging; of (iii) als de alternatieven beschreven in clausules (i) en (ii) van dit Artikel commercieel niet haalbaar zijn, dan mag Facilitee deze Overeenkomst beëindigen en alle door de Klant vooruitbetaalde bedragen voor de betreffende Service terugbetalen voor het ongebruikte deel van de Abonnementsperiode.

 

7.3 Schadeloosstelling van de Klant. De Klant stemt ermee in Facilitee te verdedigen tegen claims die door een derde zijn ingediend of ingesteld tegen Facilitee die beweren dat de Klantgegevens of enige andere informatie die door de Klant aan Facilitee is verstrekt voor gebruik in verband met de Service, inbreuk maken op of in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten van een derde partij en om Facilitee te vrijwaren van enige schadevergoeding die uiteindelijk door een bevoegde rechtbank aan Facilitee is toegekend of bedragen die ter schikking zijn overeengekomen in verband met een dergelijke Claim. De verplichtingen van de Klant op grond van dit Artikel zijn alleen van toepassing voor zover: (a) Facilitee de Klant onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van de Claim; (b) de Klant de controle heeft over de verdediging en alle gerelateerde schikkingsonderhandelingen met betrekking tot de Claim, echter op voorwaarde dat de schikking van een Claim niet plaatsvindt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Facilitee, die niet op onredelijke gronden zal worden onthouden; en (c) Facilitee de Klant de hulp, informatie en autoriteit biedt die redelijkerwijs nodig is om het voorgaande uit te voeren. Facilitee zal de Klant onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van elke Claim waarvan Facilitee meent dat deze binnen de reikwijdte van dit Artikel valt. Facilitee is niet verantwoordelijk voor enige vertraging of onderbreking van het gebruik van de Service door de Klant, inclusief enige daaruit voortvloeiende schade, veroorzaakt door een Claim die onder dit Artikel valt.

 

 

8. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL EEN VAN DE PARTIJEN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS DE ANDER HEBBEN VOOR ENIGE GEDERFDE WINST OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, DEKKINGSSCHADE OF PUNITIEVE SCHADE, HOE DAN OOK VEROORZAAKT, ONGEACHT IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ONDER WELKE ANDERE GEVALLEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN OF DE PARTIJ AL OF NIET OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. MET UITZONDERING VAN HAAR VERPLICHTINGEN OP GROND VAN ARTIKEL 7 (VRIJWARING), ZAL IN GEEN GEVAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN FACILITEE VOOR SCHADE ONDER DEZE OVEREENKOMST DOOR WELKE OORZAAK OOK, EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, HET BEDRAG DAT DOOR DE KLANT IS BETAALD OVERSCHRIJDEN.IN DE PERIODE ONMIDDELLIJK VÓÓR HET INCIDENT. MET BETREKKING TOT HAAR VERPLICHTINGEN ONDER ARTIKEL 7 (VRIJWARING) HIERBOVEN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN FACILITEE JEGENS DE KLANT VOOR DAADWERKELIJKE SCHADE UIT WELKE OORZAAK DAN OOK, EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE (ONGEACHT IN CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID OF ANDERSZINS) BEDRAG AAN (BETAALBARE) VERGOEDINGEN DOOR DE KLANT AAN FACILITEE HIERONDER IN DE VOORAFGAANDE 12 MAANDEN. HET BOVENSTAANDE BEPERKT DE BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN ONDER ARTIKEL 3 HIERBOVEN NIET. DE KLANT ERKENT DAT HET BEDRAG DAT DE KLANT AAN FACILITEE HIERONDER TE BETALEN VERGOEDING DE TOEWIJZING VAN HET RISICO IN DEZE OVEREENKOMST WEERSPIEGELT, EN DAT FACILITEE DEZE OVEREENKOMST NIET ZOU HEBBEN AANGEGAAN ZONDER DE BEPERKINGEN IN DIT ARTIKEL.

 

 

9. Duur en Beëindiging

9.1 Duur van de overeenkomst. Tenzij anders bepaald, gaat deze Overeenkomst in op de Ingangsdatum en loopt door tot de beëindiging ervan.

 

9.2 Beëindiging. Een partij kan deze Overeenkomst beëindigen met een schriftelijke kennisgeving van dertig (30) dagen aan de andere partij. Deze Overeenkomst kan met onmiddellijke ingang worden beëindigd indien (i) een wezenlijke schending niet wordt verholpen na het verstrijken van een redelijke opzegtermijn, of (ii) indien de andere partij betrokken raakt bij een faillissementsaanvraag of een andere procedure met betrekking tot insolventie, curatele, liquidatie of cessie ten gunste van schuldeisers. Niettegenstaande het voorgaande, als de Klant op enig moment niet tevreden is met de Service of anderszins van mening is dat Facilitee de installatie van de Service niet naar tevredenheid heeft voltooid, is de enige remedie van de Klant om Facilitee op de hoogte te stellen van de klacht waarop Facilitee dan commercieel redelijke inspanningen zal doen om de Dienst correct te leveren.

 

9.3 Terugbetaling of betaling bij beëindiging. Bij beëindiging door de Klant, en onder voorbehoud van enige aanpassing onder Artikel 3.1, zal Facilitee de Klant alle vooruitbetaalde vergoedingen terugbetalen die het ongebruikte deel van de Abonnementsperiode dekken. In geen geval ontslaat enige beëindiging de Klant van zijn verplichting om enige aan Facilitee verschuldigde vergoeding te betalen voor een periode voorafgaand aan de effectieve datum van beëindiging.

 

 

10. Naleving van de wet

10.1 Naleving. De Klant zal alle toepasselijke wetten, regels of voorschriften naleven bij het gebruik van de Service.

 

10.2 Normen voor het accepteren van e-maillijsten van klanten. De Klant zal e-mails alleen op "Opt-In" -basis verzenden; Er mogen geen e-mails via de Service worden verzonden, tenzij ze "Opt-In" zijn en in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetten. Facilitee raadt de klant ten zeerste aan om alleen naar dubbele opt-in-lijsten te sturen. De klant mag de Service in geen geval gebruiken om spam te verzenden. Zoals hierin gebruikt, betekent 'spam' (a) ongevraagde commerciële e-mail verzonden naar een ontvanger die zijn/haar e-mailadres niet rechtstreeks aan de afzender heeft verstrekt, of verzonden naar een ontvanger die geen redelijke verwachting zou hebben om e-mail te ontvangen van de afzender, of die zijn e-mailadres op een erkende lijst heeft ingevoerd om geen ongevraagde communicatie te ontvangen (tenzij de Klant een uitdrukkelijke opt-in toestemming heeft ontvangen om direct marketing van de Klant te ontvangen), of (b ) elke e-mail waarin reclame wordt gemaakt voor ongeoorloofde of illegale activiteiten, of (c) elk elektronisch bericht dat wordt verzonden naar e-mailadressen die zijn verstrekt door een derde partij. Klant aanvaardt alle aansprakelijkheid voor, en stemt ermee in Facilitee en haar eigenaren, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers, agenten, licentiegevers, opvolgers en rechtverkrijgenden schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schadevergoedingen, lasten, kosten, uitgaven, aansprakelijkheden, oorzaken van actie en andere verplichtingen die ontstaan ​​in verband met of als gevolg van (i) het verstrekken van e-mailadressenlijsten door de Klant aan Facilitee die zijn verstrekt door een derde partij of die niet "opt-in" zijn, of (ii) het verzenden van elektronische post door de Klant die niet voldoet aan de vereisten van Artikel 10. Niets in Artikel 10.2 beperkt of doet afbreuk aan de algemene verplichtingen van de Klant zoals uiteengezet in Artikel 10.1 hierboven.

 

10.3 Overlevende bepalingen. Alle e-mails die door of namens de klant worden gemaakt en/of verzonden met behulp van de Service, moeten een ingebouwde afmeldlink bevatten. Door op afmeldlinks in de Service te klikken, wordt een e-mailadres van een contactpersoon in de database van de Klant gemarkeerd als een "Opt-Out" en wordt voorkomen dat er in de toekomst e-mail naar dat contact-e-mailadres wordt verzonden. De Klant zal alle contacten die ervoor hebben gekozen om zich via e-mail uit te schrijven verwijderen binnen achtenveertig (48) uur na ontvangst van het schriftelijke verzoek, of eerder indien vereist onder de toepasselijke wetgeving.

 

 

11. Algemene Bepalingen

11.1 Overmacht. Geen van de partijen is in gebreke indien het niet nakomen van enige verplichting hieronder uitsluitend wordt veroorzaakt door toezicht te houden op omstandigheden buiten de redelijke controle van die partij, inclusief overmacht, burgerlijke onrust, stakingen, arbeidsgeschillen en eisen of vereisten van de overheid. Wanneer de vertraging of niet-nakoming van een partij gedurende een periode van vijftien (15) dagen of meer voortduurt, kan de andere partij deze overeenkomst zonder boete beëindigen. Alle vooruitbetaalde bedragen zullen pro rata worden terugbetaald.

 

11.2 Relatie tussen de partijen. De partijen zijn onafhankelijke contractanten. Deze Overeenkomst brengt geen partnerschap, franchise, joint venture, agentschap, fiduciaire of arbeidsrelatie tussen de partijen tot stand.

 

11.3 Kennisgevingen. Tenzij anders gespecificeerd in deze Overeenkomst, zullen alle kennisgevingen, toestemmingen en goedkeuringen hieronder schriftelijk zijn en worden afgeleverd op de adressen vermeld op de eerste pagina van de Overeenkomst en worden geacht te zijn gegeven bij: (i) persoonlijke levering, (ii) de tweede werkdag na levering 's nachts, (iii) de eerste werkdag na verzending per e-mail.

 

11.4 Scheidbaarheid. Als een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank in strijd wordt geacht met de wet, zal de bepaling door de rechtbank worden gewijzigd en zo worden geïnterpreteerd dat de doelstellingen van de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk worden bereikt, voor zover wettelijk toegestaan, en zullen de overige bepalingen van deze Overeenkomst van kracht blijven.

 

11.5 Overdracht. De Klant mag deze Overeenkomst, de Service, enig recht op onderhoud en/of ondersteuning, of enige rechten of verplichtingen hieronder niet toewijzen, in sublicentie geven of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Facilitee. Elke dergelijke vermeende toewijzing, sublicentie of overdracht is nietig. Facilitee kan deze Overeenkomst beëindigen in het geval van een dergelijke poging tot overdracht of sublicentie na schriftelijke kennisgeving aan de Klant.

 

11.6 Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst, en alle geschillen die hieruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht, zonder rekening te houden met conflicterende wetten. De rechtbanken in Amsterdam, Nederland, zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst. Elke partij stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken.

 

11.7 Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst, inclusief alle bewijsstukken en aanvullingen daarop, vormt de volledige Overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, voorstellen of verklaringen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp ervan.

 

 

Version 12/2020

footer_cta_dutch_mobile
footer_cta_dutch@2x
Book a demo

Krijg ongekende controle over je portfolio

Book a demo