Gebruikersvoorwaarden Webapplicatie Facilitee
Versie: januari 2022

Deze gebruikersvoorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de Webapplicatie ‘Facilitee’ (“Webapplicatie”) van ServiceApp B.V. (“Facilitee”). Wanneer u de Webapplicatie gebruikt, gaat u akkoord met deze gebruikersvoorwaarden (“Gebruikersvoorwaarden”). Facilitee verwerkt in de Webapplicatie gegevens van vastgoedbeheerders, eigenaren, huurders en andere dienstverleners. Deze partijen zijn tevens de gebruiker van de Webapplicatie (“Gebruiker”). Elke Gebruiker ontvangt op verzoek van de klant van Facilitee of haar beheerder (“Klant”) toegang tot de Webapplicatie via een eigen inlogcode. De Klant of haar beheerder vallen ook onder de term “Gebruiker” en op hen zijn onderstaande voorwaarden eveneens van toepassing.

 

Wanneer Facilitee persoonsgegevens verwerkt, houdt Facilitee zich uiteraard aan haar wettelijke verplichtingen, onder meer uit hoofde van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Meer informatie over de verwerking van (uw) persoonsgegevens kunt vinden in onze privacyverklaring. Deze is in de meest recente vorm ook te raadplegen, downloaden en printen via de website www.facilitee.com. 

 

De hierboven genoemde documenten worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en eventuele hieruit voortvloeiende geschillen worden in eerste instantie uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

 

I. Gebruik van de Webapplicatie en verantwoordelijkheid voor Inloggegevens

 

1) De Gebruiker zal stipt en volledig voldoen aan al het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden en zal alle aanvullende instructies voor het gebruik van de Webapplicatie opvolgen die Facilitee van tijd tot tijd kan geven.


2) Onder “Inloggegevens” wordt in deze Gebruikersvoorwaarden verstaan: de combinatie van e-mailadres waarop Gebruiker een activatielink heeft ontvangen van de Klant en het door Gebruiker gekozen wachtwoord, waarmee de Gebruiker zich toegang tot de Webapplicatie kan verschaffen.


3) De Gebruiker is verantwoordelijk voor rechtmatig gebruik van Inloggegevens en de Webapplicatie, alsmede voor de rechtmatigheid van de door hem met behulp daarvan verzonden en/of opgeslagen informatie.


4) De aan de Gebruiker verstrekte Inloggegevens zijn strikt persoonlijk. De Gebruiker dient ervoor zorg te dragen dat geen enkele andere persoon de Inloggegevens gebruikt en dat deze niet aan derden worden verstrekt en/of beschikbaar komen. Het is Gebruiker ook niet toegestaan om haar Inloggegevens over te dragen, te verhuren, verkopen of anderszins ter beschikking te stellen aan derden. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft om te vermoeden dat de Inloggegevens of in de Webapplicatie opgeslagen gegevens zijn geopenbaard of (anderszins) beschikbaar zijn gekomen voor onbevoegden (waaronder mede begrepen wordt een datalek), dient de Gebruiker Facilitee daar onverwijld, maar in ieder geval binnen 24 uur na ontdekking, schriftelijk van op de hoogte te stellen en in overleg met Facilitee onmiddellijk doeltreffende maatregelen te treffen tegen onbevoegd gebruik van de Webapplicatie en/of het beëindigen van dat onbevoegde gebruik of de onrechtmatige toegang. Daarnaast stelt de Gebruiker de Klant ook op de hoogte van het mogelijke datalek.


5) Gedrag van Gebruikers dat bij het gebruik van de Webapplicatie als provocerend, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend dan wel als hinderlijk wordt ervaren (al dan niet door of voor het gebruik van de Webapplicatie door derden) of gedrag dat gepaard gaat met bedreiging, fysiek geweld, vernieling en/of ernstige ordeverstoring, is voorts verboden.


6) Het is de Gebruiker niet toegestaan (i) de programmatuur of inhoud van de Webapplicatie te kopiëren, te wijzigen, te verwijderen of afgeleide werken te creëren op basis van de Webapplicatie, (ii) (een deel van) de inhoud van de Webapplicatie te kopiëren, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, in licentie geven, in sublicentie geven, publiceren, framen, spiegelen of anderszins te distribueren, verveelvoudigen of openbaar maken, (iii) gebruik te maken van reverse engineering, disassemblage, decompilatie van een softwarecomponent, de Webapplicatie geheel of gedeeltelijk decoderen, aanpassen of anderszins proberen toegang te krijgen tot de programmatuur van de Webapplicatie of (iv) toegang te krijgen tot de Webapplicatie om (a) een concurrerend product of een concurrerende Webapplicatie te bouwen, of (b) inhoud, kenmerken, functies of afbeeldingen van de Webapplicatie te kopiëren, wijzigen of daaraan te onttrekken (waaronder tevens begrepen de naamsvermelding van Facilitee).

 

7) Gebruiker zal de Webapplicatie alleen gebruiken via een deugdelijk beveiligde verbinding, middels (naar behoren functionerende) hardware en software ten aanzien waarvan de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn getroffen om de in de Webapplicatie te verwerken gegevens te beschermen tegen o.a. openbaarmaking, verlies of (andere) onbevoegde toegang (waaronder, maar niet limitatief, computervirussen).

 

8) Gebruiker is zich ervan bewust en aanvaardt dat Facilitee alle maatregelen kan treffen die zij nodig of wenselijk acht bij constatering van een overtreding van deze verplichtingen, zonder dat Facilitee daarvoor aansprakelijk zal zijn.

 

9) Zodra Facilitee weet of reden heeft te vermoeden dat een Gebruiker heeft gehandeld en/of handelt in strijd met het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden, dan is zij gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij geraden acht teneinde de situatie te beëindigen en/of daaruit voortvloeiende schade te beperken (waaronder het per direct blokkeren van het gebruik van de Webapplicatie door de Gebruiker). Facilitee is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiend uit maatregelen als bedoeld in de voorgaande zin.

 

10) Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn eigen gebruik van de Webapplicatie.

 

11) Gebruiker is aansprakelijk voor de schade die Facilitee lijdt ten gevolge van onjuist gebruik van de Webapplicatie en/of een onjuiste verwerking van Persoonsgegevens, tenzij arbeidsrechtelijke wetgeving dit uitsluit, behoudens in gevallen van opzet of bewuste roekloosheid.

 

12) Gebruiker vrijwaart Facilitee van alle schade geleden door Facilitee, alsmede vorderingen van derden (waaronder mede begrepen boetes, opgelegd door toezichthoudende autoriteiten), veroorzaakt door, volgend uit en/of gerelateerd aan het handelen van de Gebruiker en/of door haar aangewezen derden in strijd met deze Gebruikersvoorwaarden. Ingeval de Gebruiker in zijn hoedanigheid van consument (zoals bedoeld in artikel 6:236 BW) gebruik maakt van de Webapplicatie, geldt dat de Gebruiker niet gehouden is schade van derden te vergoeden, behoudens voor zover zij daartoe wettelijk is verplicht.

13) Facilitee is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de Webapplicatie door Gebruiker of aangewezen derden, behoudens in geval van schade die zij heeft veroorzaakt door of wegens handelen in strijd met de wet of door zich anderszins niet aan de bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden te houden en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid harerzijds. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Facilitee voor schade, op welke rechtsgrond dan ook, meer bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar heeft uitgekeerd voor het schadegeval, ofwel – indien de verzekeraar geen vergoeding heeft betaald, een bedrag van EUR 5.000.

 

14) Ingeval een vordering of schade, naar het gezamenlijk oordeel van Gebruiker en Facilitee of op grond van een uitspraak van een bevoegde rechter, niet uitsluitend aan een van de Partijen kan worden toegerekend, is een ieder aansprakelijk voor het evenredig aan haar toe te rekenen verzuim of ander handelen waardoor de schade is ontstaan, met inachtneming van voornoemde beperkingen.

 

15) Hierin genoemde aansprakelijkheid van Gebruiker is niet van toepassing voor zover de wet dwingend anders bepaalt.


II. (Intellectuele Eigendoms-)rechten


1) Alle (Intellectuele Eigendoms- en gerelateerde) rechten ten aanzien van de Webapplicatie, berusten en blijven berusten bij Facilitee en/of haar licentiegevers. Facilitee verleent haar Klanten – en die aan Gebruikers – uitsluitend een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht.


III. Onderhoud Webapplicatie en Wijzigingen van de Gebruikersvoorwaarden; Einde gebruik

 

1) Gebruiker verklaart zich ermee bekend dat a) de Webapplicatie ‘as is’ wordt aangeboden, zonder ruimte voor individuele aanpassing en dat b) nimmer gegarandeerd wordt dat de Webapplicatie zonder onderbreking, fout of gebrek zal werken. Gebruiker is gehouden op een andere wijze contact op te nemen met haar contactpersonen ingeval de Webapplicatie niet naar behoren lijkt te werken.

 

2) De Webapplicatie wordt geleverd op basis van een inspanningsverbintenis. Facilitee zal zich inspannen de Webapplicatie naar beste kunnen en met de nodige zorg beschikbaar te houden. Facilitee kan echter niet instaan voor een probleemloze en ononderbroken beschikbaarheid van de Webapplicatie. Facilitee behoudt zich tevens het recht voor de Webapplicatie tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Webapplicatie en/of de daarmee verbonden systemen en/of het verhelpen van eventuele storingen. Facilitee zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en de Gebruiker daarvan, waar mogelijk, tevoren op de hoogte stellen.

 

3) Facilitee kan te allen tijde de Gebruikersvoorwaarden aanpassen. Facilitee zal, in geval van materiële wijzigingen, indien redelijkerwijs mogelijk voorafgaand aan de wijzigingen per email, wijzigingen doorgeven aan Gebruiker. Bij wijziging van de Gebruikersvoorwaarden kan u als Gebruiker ook opnieuw gevraagd worden akkoord te gaan met de Gebruikersvoorwaarden. Indien u niet met de (aangepaste) Gebruikersvoorwaarden akkoord wenst te gaan, dient u dat binnen veertien (14) dagen na kennisgeving van de wijziging kenbaar te maken aan de Klant en kan Gebruiker per direct geen gebruik meer maken van de Webapplicatie. Voortgezet gebruik en/of het uitblijven van voornoemde bezwaren na deze termijn wordt gezien als een akkoord met de wijzigingen en in dat geval is de nieuwe versie van de Gebruikersvoorwaarden van toepassing.

 

4) Gebruiker is zich ervan bewust dat zij geen recht meer zal hebben de Webapplicatie te gebruiken wanneer de toegang is ontzegd of de overeenkomst tussen Facilitee en de Klant of de arbeidsovereenkomst of ander soortige overeenkomst tussen Gebruiker en de Klant in verband waarmee de Webapplicatie wordt gebruikt eindigt . Gebruiker zal het gebruik dan per ommegaande staken. De (persoons)gegevens en de inhoud van de account van de Gebruiker zullen dan worden verwijderd.

 

Download hier de Gebruikersvoorwaarden

footer_visual
footer_visual@2x
Book a demo

Gain complete control of all your properties

 

Book a demo