Privacyverklaring

 

Facilitee hecht grote waarde aan de bescherming en zorgvuldige, vertrouwelijke verwerking van uw persoonsgegevens. Hierbij houdt Facilitee zich aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Via deze privacy policy informeert Facilitee u over de wijze waarop we met uw gegevens omgaan en deze is er tevens op gericht u te helpen in het begrijpen van welke informatie o.a. via deze website en de bijbehorende applicatie (Web Site en App) worden vastgelegd en wat we daar mee doen.

 

 

 

Verantwoordelijkheid persoonsgegevens

Service App B.V.

Ter attentie van facilitee.com

Herengracht 124,

1015 BT Amsterdam

Nederland

E: support@facilitee.com

Tel: (+31) 6 11589269

KVK-nummer: 75390515

BTW-nummer: 860264294B01

 

Categoriën persoonsgegevens 

Door het gebruiken van de Web Site en App en de daarop beschikbare diensten laat u bij registratie bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Facilitee kan uw persoonsgegevens ook verwerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of omdat u hier toestemming voor heeft gegeven. Wij bewerken, bewaren en slaan uw persoonsgegevens uitsluitend als deze rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 

Afhankelijk van de diensten die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

        ● NAW gegevens;
        ● E-mailadres;
        ● Telefoonnummer;
        ● IP-adres
        ● Betalingsgegevens;
        ● Gegevens betreffende uw te beheren adressen.

 

Juridische grondslag voor gegevensverwerking

Wij zullen uw medische persoonsgegevens alleen verwerken, opslaan en bewaren op grond van uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 9 lid 2 sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de AVG. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze klanten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.


Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

        ● Het aanmaken van uw account om u bij de Facilitee te registreren;
        ● Het inloggen op uw account;
        ● Het bijhouden van uw dossier;
        ● Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
        ● Het verbeteren van onze dienstverlening aan u;
        ● Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten;
        ● Het bijhouden van resultaten.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien u daar zelf expliciet toestemming voor heeft gegeven. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

 

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn, tenzij deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting bewaard moeten worden of totdat u vraagt uw gegevens te verwijderen. Uw gegevens in onze administratie worden binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen bewaard.


Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Onze database is beveiligd in een private network alleen toegankelijk vanaf een API server. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

• Alle servers en database zijn niet publiekelijk beschikbaar. De applicatie is alleen beschikbaar via Application Load Balancer.

• De Aplication Load Balancer zet al het onversleutelde data verkeer om naar versleuteld dataverkeer.

• CloudFront en WAFv1 geïmplementeerd voor app.facilitee.com.

• Netwerk beveiliging voldaan op SecurityGroups.

• Alle wachtwoorden en andere geheimen zijn bewaard in de AWS Param Store en zijn versleuteld en direct geleverd op de end server.

• Alle versleutelde certificaten zijn aangeleverd door AWS.

• Server en database monitoring and logging geimplementeerd via DataDog.

• DataDog alarmen voor infrastructuur problemen zijn ingesteld zodat onze DevOps engineer hiervan gelijk op de hoogte wordt gesteld.

• Aparte dashboards voor Quality Assurance en developers.

• Infrastructuur scale-test is gedaan.

• Load-test is gedaan.

 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de bezoekers onze website gebruiken. Deze verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt.

 

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt bij ons verzoek daartoe doen door te mailen naar: support@facilitee.com. Facilitee zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken, op uw verzoek reageren.

 

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u vinden op deze website .

 

Wijzigingen in deze Privacy Policy

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy Policy van tijd tot tijd aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze Privacy Policy? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via support@facilitee.com.

 

 

 

Version 12/2020

 

 

footer_cta_dutch_mobile
footer_cta_dutch@2x
Book a demo

Krijg ongekende controle over al je eigendommen

 

Book a demo